Jimi Hendrix shabby chic keretben / Jimi Hendrix in shabby chic frame
60×60 cm